1 มกราคม 2562 กำนันแห่งทุ่งกุลาพร้อมเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่พัฒนาระบบน้ำเพื่อทุ่งกุลาที่สดใส

ที่มา: https://www.naewna.com/local/386189

ณ ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ มีกำนัน พูล บัวลี ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี ๒๕๕๙ นำโครงการเสนอต่อ ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ๑๐ ล้านบาท โครงการสร้างโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จากลำน้ำมูล บ้านสังข์น้อย ตำบลทุ่งกุลา โดยน้ำระบบท่อขนาด ๘” จากแนวคิด คือ น้ำที่ไหลพาดผ่านในฤดูฝนทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวนมาศาล ต่อปีแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะหน้าแล้งน้ำหายไปหมด ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่ราบ ทำการฝังท่อน้ำผ่านนาข้าวของชาวนา อย่างไม่มีปัญหาเพราะทุกคนยินยอมไม่ต้องเวนคืนที่ดิน คณะกรรมการเปิดปิดน้ำอย่างเป็นธรรม ระยะทางของท่อน้ำยาว ๗ กิโลเมตร  สามารถสูบน้ำดูแลพื้นที่นาข้าวได้ ๖๐๐-๗๐๐ ไร่  เป็นกำนันต้นแบบของน้ำระบบท่อนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ เดินทางลงพื้นที่ประสานงานกับกำนันพูล บัวลี พร้อมนำคณะอนุกรรมมาธิการด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สนช.นายประเกียรติ นาสิมมา พร้อมคณะลงพื้นที่ เป็นโครงการน้ำระบบท่อแห่งแรก นำร่องที่น่าศึกษาเพื่อการพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร ของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ สู่ท้องทุ่งกุลาสดใส ปากน้ำลำพลับพลา ที่ไหลมาบรรจบกับลำน้ำมูล กำนันพูล บัวลี เคยนำงบประมาณมาทำฝายนำล้นแบบคันดิน นำมากฝายขาดทุกปี กักเก็บน้ำไม่อยู่ พื้นที่สาธารณะกว่า ๒ พันไร่ สามารถขุดให้เป็นแก้มลิงได้ แต่ขาดงบประมาณ หากทำได้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทางการเกษตร กักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค บริโภคได้ ๗ หมู่บ้าน เบื้องต้นอยากได้งบประมาณมาทำฝายน้ำล้นอย่างถาวรก่อน ครับ นายพูลกล่าว ทางด้านนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ เดินทางลงตรวจสอบพื้นที่พร้อมให้ทำรายงานด้วย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป เพราะเป็นเรื่องตรงใจ ตรงตามความต้องการของประชาชน คนทุ่งกุลาร้องไห้